Member Information

Back to list

 • 焦帅 (Jiao Shuai)

 • Bachelor

 • Doctoral

 • None

 • jiaoshuai@ict.ac.cn
   • Accelerating Sparse Matrix Vector Multiplication on Many-core GPUs

   • by Weizhi Xu, Zhiyong Liu, Dongrui Fan, Shuai Jiao, Xiaochun Ye, Fenglong Song, and Chenggang Yan
   • International Conference on Computer and Information Technology,   2012,    
   • 发明专利:多核处理器JTAG实时片上调试方法及其系统

   • 专利受理号:201010135260.1