Alumnus

  Liu Huixing NVIDIA
  Li Haizhong Marvell
  Liu Lei Huawei
  Huang He MIPS
  Zhang Junchao UIUC
  Liu Ling LinkedIn
  Baoergude UC Riverside
  Yuan Nan CICC
  Zhou Yongbin Huawei
  Ma Xiaoyu UT Austin
  Lin Wei Intel
  Cheng Wen AMD