Alumnus

Liu Huixing NVIDIA
Li Haizhong Marvell
Liu Lei Huawei
Huang He MIPS
Zhang Junchao UIUC
Liu Ling LinkedIn
Baoergude UC Riverside
Yuan Nan CICC
Zhou Yongbin Huawei
Ma Xiaoyu UT Austin
Lin Wei Intel
Cheng Wen AMD
Yu Lei Huawei
Bai Lu Sugon
Qian Xuehai UIUC
Lei Zhengmeng Novel SuperTV
Long Guoping Institute of Software, Chinese Academy of Sciences
Li Nan Huawei
Cheng Yuan MicroStrategy
Lin Minghuang Huawei
Duan Zhenzhong Intel
Yang Jingang Inspur